Български English

Проект SolidarCity

Ролята и включването на местните власти в увеличаване нивото на заетостта

Основна цел: Подобряване  ефективността на политиките за регионално развитие с даване на възможност за участие на местните и регионални органи и гражданските общества в увеличаване степента на заетост чрез разкриване на параметрите, които активират участието в местния пазар на труда и намиране начини за създаване на повече и по-добри работни места на местно ниво.

Подцели: Обмяна, разпространение и трансфер на опит, политики, стратегии и добри практики в областта на увеличаването на степента на заетост; богатството на опита и добрите практики, които съществуват в европейски региони, като Великобритания и Финландия в политиката за увеличаване на заетостта да се споделят колкото е възможно по-широко и използват напълно за повишаване на ролята и участието на местните органи и граждански общества в растежа и създаването на работни места; прикрепването на региони с по-малък опит към региони с по-богат опит чрез включването на партньори от региони със сходство, поетапно приключване и поетапно въвеждане, конкурентноспособност и работа, показва широко покритие на територията на ЕС и има кохерентен подход, внедряване и подобряване на инициативите на LED с включено осигуряване на пазар на труда, поддръжка на включването на тези, които са най-далече от пазара на труда; активно включване и работа в мрежа на гражданското общество с участващите местната и регионална политика за развитие чрез борба с изключващи параметри (създаване на банка темпо) и чрез сформирането на групи СолидарСити за създаване на работни места; принос към Кохезионната политика, Лисабонския и гьотеборгския дневен ред,

Региони за промяна на икономическите комуникации, Европейската стратегия за заетост, всички те свързани с повече и по-добри работни места, чрез изграждане на двупосочен мост с включване на създаващи политики, вземащи решения; играе подкрепяща роля за местните дейци по проектиране и развитие на политиките за създаване на работни места и обхващане; мотивира и насърчава повече хора и организации да се включват с принос в проблемите по заетостта в техните райони; добавена стойност към усилията на ЕС, националните правителства и регионалните власти, оказвайки реално влияние върху настоятелните проблеми на безработицата, недостига на умения и неравностойността по Европа; определя потребностите и потенциала на съответното място, привлича вниманието към проблема за половото неравенство и екологичната устойчивост, създава условия за обща степен на заетост 70% през 2010 г., за жените 60%  през 2010 г. и 50% заетост за по-старите работници (възраст 55-60 години) през 2010 г.; дава възможност за работа заедно на всички нива по кохерентен начин за постигане на заетост, цел поставена от самия ЕС, като същевременно адресирани към своите собствени проблеми по заетостта.

Партньорският синтез включва 24 региона (11 в Великобритания, 7 в Гърция, 2 в България/Видин и Разград/, 1 в Италия и 1 в Финландия, представляващи над 450 общини), като по-слабо развитите региони се съпоставят с по-силно развити региони, включени са региони със сходство, поетапно приключване и поетапно въвеждане, конкурентноспособност и работа и има възможност за разширяване на опита и за съпоставяне на практики с различни култури и контекст, като е спзена пропорционалност във включването (в дейностите и бюджета).

Интензитет на сътрудничеството

Предвидените дейности за успешното приложение на проекта СолидарСити определя средно ниво на интензитет на сътрудничеството. Работата на партньорите в мрежа чрез обмяна и предаване на опит, заедно с трансфер на практики (най-добри и най-лоши) между различните страни, включени в проекта и оказване помощ от страна на тези с повече опит на тези с по-малко, води до развиване на нови подходи и препоръчителни политики, насочени към бъдещи интервенции в регионалните политики на включените страни. Всичко това определя интензивността на сътрудничество като средна. Една от предвидените дейности в проекта е включването на някои пилотни действия, започнати от някои партньори.

Резултати

Очакваните резултати от приложението на проекта включват успешния трансфер на практики между партньорите, обмяна на знания и умения и разработване на нови подходи по пътя на увеличаването на степента на заетост на местното население на местно ниво, което пък ще доведе до подобряване на местните политики и стратегии, ограничаване на миграцията и по-добро качество на живота на населението. СолидарСити предлага размяна на разпространение на опит, плюс трансфер на практики като „банка темпо” услуги, където доброволци от общината „предлагат” време и знания на другите граждани за увеличаване параметрите за изключените. Разработването на нови подходи чрез създаването и функционирането на пилотните къщи СолидарСити, където групите по политиката на СолидарСити ще изпробват възможностите за създаване на работни места на местно и регионално ниво с рекламиране на местността на вътрешни инвеститори, с насърчаване създаването на нови бизнеси и социални предприятия, с мотивиране на местна култура на предприемачеството, с откриване на свободни работни места в съседни селища. Успешният трансфер между партньорите (от Великобритания, Финландия и Италия) ще бъде приложен с цел директно подобрение на регионалните и местни поилитики и стратегии.