Български English

Проект POLYINVEST

Подобряване на условията за инвестиции с цел подпомагане на полицентричното развитие чрез даване на преимущество на неексплоатираното недвижимо имущество на местните държавни администрации

Основна цел на проекта е да улесни европейските инвеститори в намирането на имоти със слабо развити или слабо ползвани възможности, собственост на местните власти за използването им за туристически и търговски цели, като по този начин ще се повиши нивото на инвестициите в маргиналните и селски райони и ще намали дисбаланса между тях и урбанизираните (градски) райони. POLYINVEST ще предостави на инвеститорите достъп до информация, свързана с придобиване на недвижими имоти и наличните инвестиции на няколко местни администрации. Ще имат достъп до едно обширно количество – база данни за местонахождението на налични имоти .Лесно достъпната картова база ще позволи на инвеститорите да преценят кои имоти, собственост на местната администрация биха могли да се наемат.

Ключов показател за небалансирано регионално развитие е съществуващото различно ниво на инвестициите в градските и селските райони. Това е така, защото градските райони предлагат по-големи възможности за жилищно строителство,транспортно,търговско и професионално обслужване отколкото селските райони. От друга страна селските райони предлагат по-малки разходи и по-високо качество на живот. Ограничаващ фактор за нови инвестиции в селските райони за промяна на дисбаланса в развитието на тези райони може да бъде затруднението за бизнеса, който има намерение да изнесе работата си извън рамките на големите градове за намиране на възможности за търговски имоти. Тези трудности често се дължат на недостига на надеждна и лесно достъпна информация за недвижимите имоти, подходящи за търговска дейност и в някои случаи, на дефицит на имоти за продажба.

Проектът POLYINVEST цели да подобри условията за инвестиции, специално в маргиналните райони с развитието на една информационна система с европейски обхват за публичните администрации, които са заинтересовани от деинвестирането за производствени цели на части от тяхната собственост. Това, също така ще подобри финансовото състояние на тези публични администрации чрез подобряване на паричния поток и с продажбата на имоти и с намаляване разходите за подръжка на непродуктивните имоти. Нещо повече, проектът се отнася и за частни имоти, които са интересни за туристически дейности; такъв имот може да бъде по-атрактивен за инвеститорите, ако местните власти се ангажират в маркетинговия процес като осигурители на обществени услуги (изпълнение на необходимата инфраструктура за вдигане стойността на цялата територия), което ще е в допринесе за облагородяването на района чрез развитие на туристически бизнес, приток на туристи и съпътстващи дейности.